TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP - TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP - TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Thực hiện chủ trương kiện toàn bộ máy nhân sự đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đồng ý theo công văn số 3127/SLĐTBXH-VP ngày 4/12/2019 về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Tổng hợp – Tổ chức –...

Xem thêm
TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

Sáng ngày 10/5/2018, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Khánh Hòa đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm đối với bà Đặng Thị Thủy Tiên....

Xem thêm
 
>