TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2021

Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2021


 22/10/2021  TTDDKH

Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2021

/FileStorage/contents/images/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%2066.pdf 
>