TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

Công khai ngân sách

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2017

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2017

về việc công bố công khai quyết toán thu, chi nguồn ngân sách, nguồn khác năm 2017 của TTĐD&CSNCC...

Xem thêm
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của TTĐD&CSNCC...

Xem thêm
 
>