TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC

NGƯỜI CÓ CÔNG KHÁNH HÒA

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020


 23/07/2020  TTDDKH

Thực hiện Quy chế thi đua- khen thưởng của Trung tâm, ngày 07 tháng 7 năm 2020 Trung tâm tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020. Do ảnh hưởng nặng nề dịch Covid-19 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19, tạm ngưng các hoạt động khai thác các dịch vụ và điều dưỡng, tuy nhiên công tác nuôi dưỡng vẫn duy trì và làm tốt công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo Trung tâm đã biểu dương tập thể tổ Dưỡng lão có thành tích tiêu biểu trong thời gian qua.

Qua Hội nghị Lãnh đạo đã phát động phong trào thi đua chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” với mục tiêu là nâng cao chất lượng phục vụ; xem người có công như người thân trong gia đình; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế văn hóa công sở; cán bộ nhân viên tích cực năng động, sáng tạo trong công việc” thời gian từ ngày 01/7 đến 30/7/2020.
Những nội dung khác

 
>